Voor het laatst gewijzigd op 15-4-2024

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Marchand Group B.V., wij, we, ons of
onze: Marchand Group B.V., gevestigd aan de Schuberthof 19, 2742BT Waddinxveen,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 86041096 en met Btw identificatienummer: NL863841879B01


Klant, jij, je of jou(w): De gebruiker van een van onze Programma’s of andere door ons
aangeboden diensten en/of de bezoeker van onze website(s).
Programma: Elk van de door ons aangeboden programma’s, zoals het Cryptonite
programma.


Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.


Toepasselijkheid: Deze Voorwaarden zijn van toepassing op (de aanschaf van) een
Programma of op jouw bezoek aan onze website. Daarnaast zijn deze Voorwaarden van
toepassing op al onze andere diensten, leveringen en aanbiedingen en op overeenkomsten
die je met ons sluit.


Afwijkingen op de Voorwaarden zijn alleen geldig, als we dit expliciet of schriftelijk zijn
overeengekomen. Wij accepteren geen andere (algemene) voorwaarden dan die van ons.
Mochten onze Voorwaarden of een met ons gesloten overeenkomst een bepaling bevatten
die in strijd is met de wet, dan blijven alle andere bepalingen in de Voorwaarden geldig. De
bepaling zelf zal door ons worden vervangen door een vergelijkbare bepaling die niet in
strijd is met de wet.


Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden zo nu en dan te wijzigen. Op onze
website zijn altijd de meest recente Voorwaarden te vinden. We raden je daarom aan om
regelmatig op onze website te checken of er nieuwe Voorwaarden gelden. Overigens blijven
op het door jou aangeschafte Programma de Voorwaarden van kracht die je bij het plaatsen
van je bestelling hebt geaccepteerd.


Totstandkoming overeenkomst: Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden
ons niet. Wij behouden ons het recht voor te weigeren om met een (rechts)persoon een
overeenkomst aan te gaan om ons moverende redenen.


Een overeenkomst tussen jou en ons komt tot stand zodra: je op onze website alle
inschrijfvelden volledig en naar waarheid hebt ingevuld; je akkoord bent gegaan met de
Voorwaarden; je jouw bestelling bevestigt via de ‘akkoord’- button; en wij jou een
akkoordbevestiging per e-mail hebben gestuurd.


Betaling: Op onze website is aangegeven op welke manier je kunt betalen voor jouw
aankoop. Je betaalt op de door jou gekozen betaalwijze. Als die mogelijkheid is aangegeven,
kun je er eventueel ook voor kiezen in termijnen te betalen. Zodra je jouw bestelling hebt
bevestigd, ga je de verplichting aan om de gehele aankoopsom aan ons te betalen. Je bent
daarbij – uiteraard – verplicht om juiste en volledige betaalgegevens op te geven. En, als je
betaalt via een incasso, om te zorgen voor voldoende saldo.


Termijnbetalingen dienen binnen de aangegeven termijnen door ons ontvangen te zijn. Bij te
late betaling kunnen we wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. Mochten we
een (termijn)betaling niet tijdig ontvangen, dan kunnen we de toegang tot jouw account
onmiddellijk blokkeren.


Levering en herroepingsrecht: Wanneer je één van onze Programma’s aanschaft, dan kies je
er daarbij voor om direct toegang te krijgen tot dat Programma en doe je afstand van je
wettelijke herroepingsrecht. Na ontvangst van jouw (aan)betaling ontvang je binnen enkele
minuten een link waarmee je toegang krijgt tot het door jou aangeschafte Programma via
het door jou aangemaakte account.


Niet goed; geld terug regeling: Tevreden klanten zijn voor ons belangrijk. We willen dat jij de
kans krijgt om zelf te bepalen of het door jou aangeschafte Programma jou biedt wat je
ervan verwacht. Daarom kun je binnen 14 dagen je aankoop annuleren als je niet tevreden
bent. Wij storten dan jouw betaling terug. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling
moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: Jouw annuleringsverzoek moet binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag van aankoop, per email (via klantgeluk@cornemarchand.nl) bij ons worden ingediend; Je mag niet meer dan vijf
video’s van het desbetreffende Programma hebben gestreamd; en Je hebt het Programma
tegen de reguliere prijs, dus niet met korting, aangeschaft. Als wij jouw annuleringsverzoek
honoreren, zullen we dat zo snel mogelijk na de ontvangst van jouw verzoek aan je laten
weten.


In het geval van een abonnement is er GEEN garantietermijn. Het abonnement is na afsluiten
op te zeggen wanneer de periode eindigt. Doe je dit niet op tijd (10 dagen voor verlenging)
dan zal er nog een periode worden afgesloten.


Met het accepteren van deze algemene voorwaarden ga je er ook mee akkoord dat je
geen recht hebt op restitutie bij de volgende producten: Bull Challenge 2023, Premium
Discord Member en de Cryptonite Pro Indicator & Low Cap Gem Mastery. Deze producten zijn na aankoop direct 100% beschikbaar en daarmee niet meer te retourneren.


1-op-1 coaching: Het coaching traject duurt 6 maanden. Je krijgt 8 maanden de tijd om
gebruik te maken van alle sessies. Na 8 maanden is de looptijd voorbij en kun je geen sessies
meer inplannen. Plan je een sessie in, maar kom je niet opdagen zonder iets te laten weten
dan geldt dit ook als een geplande sessie. Je kan een sessie tot 24u van tevoren annuleren.


Cryptonite Portfolio: op het Cryptonite Portfolio zit een andere garantie. Aangezien het
volledige portfolio beschikbaar is na aankoop en je deze kan downloaden, is er geen garantie
en kun je na aanschaf geen geld terug krijgen. Echter, krijg je jouw volledige investering
terug als het Cryptonite Portfolio gekocht hebt in Q1/Q2 van 2024 en je na 18 maanden
geen winst gemaakt hebt nadat je alles uit het portfolio hebt toegepast. Wij willen hiervoor
bewijs aangeleverd hebben, zoals aankopen, aankoopmomenten en percentages. Mail dit
naar klantgeluk@cornemarchand.nl.


Low Cap Gem Mastery: na aanschaf is er GEEN mogelijkheid tot geld terug. Je krijgt direct
toegang tot de pagina met de volledige cursus. Deze pagina, de link die je ontvangt, kunnen
wij niet meer terugnemen. Je doet dus afstand van jouw herroepingsrecht bij het aankopen
van deze specifieke cursus.


Toegang en gebruik Programma: Wij zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten
op (de inhoud van) onze Programma’s en onze websites. Door een Programma aan te
schaffen, krijgt je een niet-exclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar recht om dat
Programma te doorlopen. Het is dus niet toegestaan anderen dan jouzelf toegang te
verlenen tot het door jou aangeschafte Programma, het Programma (of delen daarvan) te
kopiëren, verkopen, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, in licentie
te geven of op welke andere wijze dan ook over te dragen. Ook het delen, verkopen of op
welke andere wijze dan ook overdragen van de (inlog)gegevens die jou toegang geven tot
onze Programma’s en websites is dus niet toegestaan. Ook het enkele aanbieden aan
anderen van het Programma of (inlog)gegevens voor de websites is verboden.


Bij overtreding van het bovenstaande: ben je ons een direct opeisbare contractuele boete
verschuldigd van € 1.000,- per overtreding. Elke handeling waarbij een ander dan jouzelf
toegang krijgt tot het Programma en/of onze websites wordt beschouwd als een
afzonderlijke overtreding. Indien de overtreding bestaat uit het plaatsen van (een link naar)
(delen van) het Programma op een openbaar, althans voor een groot publiek, toegankelijke
locatie, is de hoogte van de contractuele boete € 10.000,- per overtreding; hebben wij het
recht om naast de genoemde boete schadevergoeding te vorderen voor de door ons geleden
schade; zullen wij jouw toegang tot onze Programma’s en websites blokkeren. Je hebt geen
recht op terugbetaling van de aankoopprijs.


Wij kunnen jouw toegang tot jouw account verder onmiddellijk blokkeren als je berichten
verspreidt of mededelingen doet over ons, onze medewerkers of over het Cryptonite
Programma die schadelijk voor ons zijn. Ditzelfde geldt voor het niet naleven van de Discord
regels. Als we jouw account blokkeren, heb je ook niet langer toegang tot de bij de
Programma’s behorende communities.


Events: Met enige regelmaat organiseren wij live events op locatie waar je aan kunt
deelnemen. Meer informatie daarover vind je op onze website. Mocht je onverhoopt jouw
deelname moeten annuleren, dan kun je dat doen door middel van een e-mail aan het in de
laatste paragraaf van deze Voorwaarden vermelde e-mailadres. Bij annulering langer dan
een week voordat het event plaatsvindt wordt het door jou betaalde inschrijfgeld
terugbetaald. Bij annulering in de week voorafgaand aan het event wordt het door jou
betaalde inschrijfgeld helaas niet terugbetaald.


Aansprakelijkheid: Al onze Programma’s, onze websites en onze andere uitingen zijn met de
grootst mogelijke zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen, dat deze vergissingen,
onnauwkeurigheden of (type)fouten bevatten. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. Ook
kunnen wij er niet in staan dat downloads die wij aan jou ter beschikking stellen volledig
virusvrij zijn. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om jouw apparaten adequaat te
beveiligen.


Het is verder volledig aan jou wat je doet met de informatie die je verkrijgt via onze
Programma’s, onze websites of onze andere uitingen: jij blijft zélf te allen tijde volledig
verantwoordelijk voor je eigen daden. Wij zijn nooit aansprakelijk voor de gevolgen van jouw
interpretatie, gebruik of toepassing van onze Programma’s, onze websites of andere
uitingen van ons.


Onze Programma’s kunnen onderdelen bevatten die gaat over boekhouden. Alle tips en
informatie die je via zo’n onderdeel krijgt hebben nooit dezelfde waarde als een advies van
een boekhouder of een accountant. Ook hieraan kun je dus geen rechten ontlenen.
Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt (1) tot vergoeding van directe schade en (2) tot
maximaal het bedrag dat je ons hebt betaald voor de aanschaf van het Programma. Wij zijn
nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, verloren geld,
gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie. De hierboven
weergegeven aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet als wij de schade hebben
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.


Beëindiging van onze dienstverlening; Wij hebben altijd het recht om onze dienstverlening
per direct te beëindigen indien jij je niet houdt aan jouw contractuele verplichtingen op
grond van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst die van toepassing is.
Persoonsgegevens; Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens conform de AVG (de
“Algemene Verordening Persoonsgegevens”) te verwerken. Op onze website vind je onze
privacyverklaring. Daarin kun je precies nalezen wat we met je gegevens doen, welke
beveiligingsmaatregelen we hebben genomen en wat jouw rechten zijn met betrekking tot
jouw persoonsgegevens.


Toepasselijk recht, bevoegde rechter; Op deze Voorwaarden en alle met ons gesloten
overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Mocht sprake zijn van een geschil dat
we niet in goed overleg met elkaar kunnen oplossen, dan wordt dit geschil voorgelegd aan
de bevoegde rechter in Amsterdam. Als je een natuurlijk persoon bent die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, kun je echter, binnen een maand nadat wij ons
schriftelijk op deze bepaling hebben beroepen, ervoor kiezen om het geschil te beslechten
door de volgens de wet bevoegde rechter.


Tot slot; Jouw vragen, klachten of opmerkingen kun je aan ons voorleggen via e-mail
(klantgeluk@cornemarchand.nl). We zullen zo snel mogelijk reageren op jouw e-mail