fbpx

Voor het laatst gewijzigd op 15-06-2022

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Marchand Groupe B.V., wij, we, ons of onze: Marchand Group B.V., gevestigd aan de Schuberthof 19, 2742BT Waddinxveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 86041096 en met Btw-identificatienummer: NL863841879B01

Klant, jij, je of jou(w): De gebruiker van een van onze Programma’s of andere door ons aangeboden diensten en/of de bezoeker van onze website(s).

Programma: Elk van de door ons aangeboden programma’s, zoals het Cryptonite programma.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid: Deze Voorwaarden zijn van toepassing op (de aanschaf van) een Programma of op jouw bezoek aan onze website. Daarnaast zijn deze Voorwaarden van toepassing op al onze andere diensten, leveringen en aanbiedingen en op overeenkomsten die je met ons sluit.

Afwijkingen op de Voorwaarden zijn alleen geldig, als we dit expliciet of schriftelijk zijn overeengekomen. Wij accepteren geen andere (algemene) voorwaarden dan die van ons.

Mochten onze Voorwaarden of een met ons gesloten overeenkomst een bepaling bevatten die in strijd is met de wet, dan blijven alle andere bepalingen in de Voorwaarden geldig. De bepaling zelf zal door ons worden vervangen door een vergelijkbare bepaling die niet in strijd is met de wet.

Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden zo nu en dan te wijzigen. Op onze website zijn altijd de meest recente Voorwaarden te vinden. We raden je daarom aan om regelmatig op onze website te checken of er nieuwe Voorwaarden gelden. Overigens blijven op het door jou aangeschafte Programma de Voorwaarden van kracht die je bij het plaatsen van je bestelling hebt geaccepteerd.

Totstandkoming overeenkomst: Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor te weigeren om met een (rechts)persoon een overeenkomst aan te gaan om ons moverende redenen.

Een overeenkomst tussen jou en ons komt tot stand zodra: je op onze website alle inschrijfvelden volledig en naar waarheid hebt ingevuld; je akkoord bent gegaan met de Voorwaarden; je jouw bestelling bevestigt via de ‘akkoord’- button; en wij jou een akkoordbevestiging per e-mail hebben gestuurd.

Betaling: Op onze website is aangegeven op welke manier je kunt betalen voor jouw aankoop. Je betaalt op de door jou gekozen betaalwijze. Als die mogelijkheid is aangegeven, kun je er eventueel ook voor kiezen in termijnen te betalen. Zodra je jouw bestelling hebt bevestigd, ga je de verplichting aan om de gehele aankoopsom aan ons te betalen. Je bent daarbij – uiteraard – verplicht om juiste en volledige betaalgegevens op te geven. En, als je betaalt via een incasso, om te zorgen voor voldoende saldo.

Termijnbetalingen dienen binnen de aangegeven termijnen door ons ontvangen te zijn. Bij te late betaling kunnen we wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. Mochten we een (termijn)betaling niet tijdig ontvangen, dan kunnen we de toegang tot jouw account onmiddellijk blokkeren.

Levering en herroepingsrecht: Wanneer je één van onze Programma’s aanschaft, dan kies je er daarbij voor om direct toegang te krijgen tot dat Programma en doe je afstand van je wettelijke herroepingsrecht. Na ontvangst van jouw (aan)betaling ontvang je binnen enkele minuten een link waarmee je toegang krijgt tot het door jou aangeschafte Programma via het door jou aangemaakte account.

Niet goed; geld terug regeling: Tevreden klanten zijn voor ons belangrijk. We willen dat jij de kans krijgt om zelf te bepalen of het door jou aangeschafte Programma jou biedt wat je ervan verwacht. Daarom kun je binnen 14 dagen je aankoop annuleren als je niet tevreden bent. Wij storten dan jouw betaling terug. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

Jouw annuleringsverzoek moet binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag van aankoop, per e-mail (via corne@cornemarchand.nl) bij ons worden ingediend; Je mag niet meer dan vijf video’s van het desbetreffende Programma hebben gestreamd; en Je hebt het Programma tegen de reguliere prijs, dus niet met korting, aangeschaft. Als wij jouw annuleringsverzoek honoreren, zullen we dat zo snel mogelijk na de ontvangst van jouw verzoek aan je laten weten.

Abonnement: heb je een abonnement afgesloten dan gelden er andere voorwaarden. Het abonnement is opzegbaar na de afgesloten periode maand/kwartaal/jaar. Zeg het abonnement minimaal 10 dagen vóór de verlenging op, anders loopt het nog een zelfde periode door. Dit kan je doen door te mailen naar klantgeluk@cornemarchand.nl. Vermeld hierbij jouw volledige discord naam met 4-cijferige code (voorbeeld: corne#4987) en jouw ordernummer. In het geval van CPI graag jouw TradingView naam vermelden. Bij het afsluiten van een abonnement hebt je dus GEEN garantietermijn van 14 dagen.

Coaching sessie: aangemeld voor coaching maar kun je niet? Dan kan je de afspraak tot 2 dagen van tevoren nog verplaatsen. Coaching sessie gepland maar kom je niet opdagen tijdens de sessie, dan is jouw sessie verlopen en zal je een nieuwe in moeten plannen. Geld van de eerste sessie zal niet geretourneerd worden.

Toegang en gebruik Programma: Wij zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op (de inhoud van) onze Programma’s, diensten en onze websites. Door een Programma of dienst aan te schaffen, krijgt je een niet-exclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar recht om dat Programma te doorlopen. Het is dus niet toegestaan anderen dan jouzelf toegang te verlenen tot het door jou aangeschafte Programma, het Programma (of delen daarvan) te kopiëren, verkopen, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, in licentie te geven of op welke andere wijze dan ook over te dragen. Ook het delen, verkopen of op welke andere wijze dan ook overdragen van de (inlog)gegevens die jou toegang geven tot onze Programma’s en websites is dus niet toegestaan. Ook het enkele aanbieden aan anderen van het Programma of (inlog)gegevens voor de websites is verboden. Verder houden wij het volste recht om jou uit de groepen/community te verwijderen op het moment dat jij de orde verstoort en wij dit nodig achten.

Bij overtreding van het bovenstaande: ben je ons een direct opeisbare contractuele boete verschuldigd van € 1.000,- per overtreding. Elke handeling waarbij een ander dan jouzelf toegang krijgt tot het Programma en/of onze websites wordt beschouwd als een afzonderlijke overtreding. Indien de overtreding bestaat uit het plaatsen van (een link naar) (delen van) het Programma op een openbaar, althans voor een groot publiek, toegankelijke locatie, is de hoogte van de contractuele boete € 10.000,- per overtreding; hebben wij het recht om naast de genoemde boete schadevergoeding te vorderen voor de door ons geleden schade; zullen wij jouw toegang tot onze Programma’s en websites blokkeren. Je hebt geen recht op terugbetaling van de aankoopprijs.

Wij kunnen jouw toegang tot jouw account verder onmiddellijk blokkeren als je berichten verspreidt of mededelingen doet over ons, onze medewerkers of over het Cryptonite Programma die schadelijk voor ons zijn. Als we jouw account blokkeren, heb je ook niet langer toegang tot de bij de Programma’s behorende communities

Events: Met enige regelmaat organiseren wij live events op locatie waar je aan kunt deelnemen. Meer informatie daarover vind je op onze website. Mocht je onverhoopt jouw deelname moeten annuleren, dan kun je dat doen door middel van een e-mail aan het in de laatste paragraaf van deze Voorwaarden vermelde e-mailadres. Bij annulering langer dan een week voordat het event plaatsvindt wordt het door jou betaalde inschrijfgeld terugbetaald. Bij annulering in de week voorafgaand aan het event wordt het door jou betaalde inschrijfgeld helaas niet terugbetaald.

Aansprakelijkheid: Al onze Programma’s, onze websites en onze andere uitingen zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen, dat deze vergissingen, onnauwkeurigheden of (type)fouten bevatten. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. Ook kunnen wij er niet in staan dat downloads die wij aan jou ter beschikking stellen volledig virusvrij zijn. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om jouw apparaten adequaat te beveiligen.

Het is verder volledig aan jou wat je doet met de informatie die je verkrijgt via onze Programma’s, onze websites of onze andere uitingen: jij blijft zélf te allen tijde volledig verantwoordelijk voor je eigen daden. Wij zijn nooit aansprakelijk voor de gevolgen van jouw interpretatie, gebruik of toepassing van onze Programma’s, onze websites of andere uitingen van ons.

Onze Programma’s kunnen onderdelen bevatten die gaat over boekhouden. Alle tips en informatie die je via zo’n onderdeel krijgt hebben nooit dezelfde waarde als een advies van een boekhouder of een accountant. Ook hieraan kun je dus geen rechten ontlenen.

Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt (1) tot vergoeding van directe schade en (2) tot maximaal het bedrag dat je ons hebt betaald voor de aanschaf van het Programma. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie. De hierboven weergegeven aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet als wij de schade hebben veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Beëindiging van onze dienstverlening; Wij hebben altijd het recht om onze dienstverlening per direct te beëindigen indien jij je niet houdt aan jouw contractuele verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst die van toepassing is.

Persoonsgegevens; Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens conform de AVG (de “Algemene Verordening Persoonsgegevens”) te verwerken. Op onze website vind je onze privacyverklaring. Daarin kun je precies nalezen wat we met je gegevens doen, welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen en wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter; Op deze Voorwaarden en alle met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Mocht sprake zijn van een geschil dat we niet in goed overleg met elkaar kunnen oplossen, dan wordt dit geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. Als je een natuurlijk persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kun je echter, binnen een maand nadat wij ons schriftelijk op deze bepaling hebben beroepen, ervoor kiezen om het geschil te beslechten door de volgens de wet bevoegde rechter.

Tot slot; Jouw vragen, klachten of opmerkingen kun je aan ons voorleggen via e-mail (corne@cornemarchand.nl). We zullen zo snel mogelijk reageren op jouw e-mail.